วันศุกร์, 1 มีนาคม 2567

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษาแบบออนไลน์ ปีงบประมาณ 2566 ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของสถานศึกษาเข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง ตั้งแต่ 15 – 30 กรกฎาคม 2566 ตาม QR Code ข้างล่างนี้

QR Code แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

SCAN ME