วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษาแบบออนไลน์ ปีงบประมาณ 2567 ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของสถานศึกษาเข้าระบบและประเมินด้วยตนเอง ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2567 ตาม QR Code ข้างล่างนี้

QR Code แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

SCAN ME