วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567
07 มิ.ย. 2024
โรงเรียนบ้านป่าแดง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ทั้งนี้ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณ ครู-อาจารย์ และเป็นการแสดงตนของนักเรียนในการขอเป็นศิษย์ อันเป็นการเคารพครูให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยมีท่านผู้อำนวยการฯ และรองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี  จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเจิมหนังสือ ตำราเรียน ตัวแทนนักเรียนกล่าวนำไหว้ครู   คำปฏิญาณตน นักเรียนพร้อมใจนำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนพร้อมให้ความรู้เกียวกับความสำคัญของวันไหว้ครูอีกด้วย 
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567
วันที่ 26 มิถุนายน 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านป่าแดง จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อระลึกถึงคุณค่า และความสำคัญของภาษาไทย โดยมีการแข่งขันทักษะความรู้ด้านภาษาไทย และการแสดงของนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาษาไทย อันเป็นมรดกของชาติให้คงอยู่สืบไป
วันที่ 26 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านป่าแดงจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 ร่วมกับอบต.เกาะช้าง และชุมชน โดยการนำของผอ.วรรญมาศ จันทรา คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมปลุกกระแสแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด การสร้างการรับรู้ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน ชุมชน หมู่บ้าน เช่น ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด/สารเสพติด วิธีหลีกหนียาเสพติด ผลร้ายต่อสุขภาพของการใช้กัญชา อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า เป็นต้น 
โรงเรียนบ้านป่าแดง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ทั้งนี้ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณ ครู-อาจารย์ และเป็นการแสดงตนของนักเรียนในการขอเป็นศิษย์ อันเป็นการเคารพครูให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยมีท่านผู้อำนวยการฯ และรองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี  จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเจิมหนังสือ ตำราเรียน ตัวแทนนักเรียนกล่าวนำไหว้ครู   คำปฏิญาณตน นักเรียนพร้อมใจนำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนพร้อมให้ความรู้เกียวกับความสำคัญของวันไหว้ครูอีกด้วย 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมพระราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2567  โรงเรียนบ้านป่าแดง ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดย นางวรรณมาศ จันทรา ผู้อำนวยการฯ นางสาวแววมณีวัลย์ สุยะ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูทุกท่าน และนักเรียนทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมฉลิมพระเกียรติ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านป่าแดง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านป่าแดงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา เนื่องใน”วันวิสาขบูชา” ซึ่งเป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกันเพื่อให้นักเรียนได้สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ที่ดี งามของเราชาวพุทธ นำธรรมมะมาสอนใจ ประยุกต์ใช้ได้ในทุก ๆ อิริยาบถ และชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดความสงบภายในใจ รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาตนเองทั้งอารมณ์ และจิตใจ อีกทั้งการเวียนเทียน ยังการฝึกสติ และสมาธิ เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย
วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านป่าแดงจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 ขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ รวมถึงการพบปะพูดคุย ของผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และ หัวหน้าฝ่ายทั้ง 4 ฝ่าย นอกจากนี้ ยังมีการพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองเพื่อคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน และร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษานี้
ในวันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2567 โรงเรียนบ้านป่าแดงจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมีนางวรรญมาศ จันทรา ผอ.รร. เป็นประธานการจัดกิจกรรม สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีการแสดงของนักเรียน มีของขวัญและของรางวัลมากมายแจกนักเรียนทุกคน มีขนม ไอศกรีม อาหาร เครื่องดื่มตลอดการจัดกิจกรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดียิ่ง ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณหน่วยงานต่างๆ คณะครูและบุคลากร ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่ร่วมสนับสนุนเงินสด ของขวัญและของรางวัล อาหาร ขนม และเครื่องดื่ม มากมายตลอดการจัดกิจกรรม
โรงเรียนบ้านป่าแดง ได้มีการจัดกิจกรรมวันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ โดยการนำของผอ.วรรญมาศ จันทรา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567
วันที่ 4 ธันวาคม 2566 โรงเรียนบ้านป่าแดง นำโดยผอ.วรรญมาศ จันทรา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พร้อมมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่มีคะแนนความประพฤติดีเยี่ยม
ข่าวการศึกษา