วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

ภาพกิจกรรม

32
31
152
    • 1
    • 2
คลังเก็บ
หมวดหมู่
นิยาม
เรื่องมาใหม่
โรงเรียนบ้านป่าแดง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ทั้งนี้ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณ ครู-อาจารย์ และเป็นการแสดงตนของนักเรียนในการขอเป็นศิษย์ อันเป็นการเคารพครูให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยมีท่านผู้อำนวยการฯ และรองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี  จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเจิมหนังสือ ตำราเรียน ตัวแทนนักเรียนกล่าวนำไหว้ครู   คำปฏิญาณตน นักเรียนพร้อมใจนำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนพร้อมให้ความรู้เกียวกับความสำคัญของวันไหว้ครูอีกด้วย 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมพระราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2567  โรงเรียนบ้านป่าแดง ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดย นางวรรณมาศ จันทรา ผู้อำนวยการฯ นางสาวแววมณีวัลย์ สุยะ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูทุกท่าน และนักเรียนทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมฉลิมพระเกียรติ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านป่าแดง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านป่าแดงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา เนื่องใน”วันวิสาขบูชา” ซึ่งเป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกันเพื่อให้นักเรียนได้สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ที่ดี งามของเราชาวพุทธ นำธรรมมะมาสอนใจ ประยุกต์ใช้ได้ในทุก ๆ อิริยาบถ และชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดความสงบภายในใจ รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาตนเองทั้งอารมณ์ และจิตใจ อีกทั้งการเวียนเทียน ยังการฝึกสติ และสมาธิ เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย
วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านป่าแดงจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 ขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ รวมถึงการพบปะพูดคุย ของผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และ หัวหน้าฝ่ายทั้ง 4 ฝ่าย นอกจากนี้ ยังมีการพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองเพื่อคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน และร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษานี้