วันศุกร์, 1 มีนาคม 2567

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านป่าแดง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ นอกจากนี้ยังมีการพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองระดับชั้นเรียน และร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษานี้