วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

โรงเรียนบ้านป่าแดง ขอต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ ๕ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ.