วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 โรงเรียนบ้านป่าแดงจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 ร่วมกับอบต.เกาะช้าง และชุมชน โดยการนำของผอ.วรรญมาศ จันทรา คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมปลุกกระแสแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด การสร้างการรับรู้ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน ชุมชน หมู่บ้าน เช่น ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด/สารเสพติด วิธีหลีกหนียาเสพติด ผลร้ายต่อสุขภาพของการใช้กัญชา อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า เป็นต้น