วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ้านป่าแดง จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อระลึกถึงคุณค่า และความสำคัญของภาษาไทย โดยมีการแข่งขันทักษะความรู้ด้านภาษาไทย และการแสดงของนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาษาไทย อันเป็นมรดกของชาติให้คงอยู่สืบไป

27 มิ.ย. 2024
651