วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบ้านป่าแดงจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 ขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ รวมถึงการพบปะพูดคุย ของผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และ หัวหน้าฝ่ายทั้ง 4 ฝ่าย นอกจากนี้ ยังมีการพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองเพื่อคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน และร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษานี้