วันศุกร์, 1 มีนาคม 2567

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ปีงบประมาณ 2566

    แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของโรงเรียนบ้านป่าแดง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
O1: โครงสร้างหน่วยงาน
O2: ข้อมูลผู้บริหาร
O3: อำนาจหน้าที่
O4: แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์ – ข่าวสารกิจกรรม
O8 : การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล Q&A กระดานข่าว บริการถามตอบ
O9 : Social Network ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่าย สังคมออนไลน์
O10 : นโบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

O11 : แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O12 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน การใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O13 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O15 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O16 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O17 : รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
O18 : E-Service คลิกที่ลิงค์แต่ละบริการ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

O19 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O20 : ประกาศๆ เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O22 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O23 : นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O24 : การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

O27 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O28 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อปกป้องกันการทุจริต

นโบาย No-Gift-Policy
O31 : ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32 : การสร้างวัฒนธรรม No-Gift-Policy
O33 : รายงานผลตามนโยบาย No-Gift-Policy
O34 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O35 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต
O36 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O37 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6
O38 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตราการเสริมสร้างมาตราฐานทางจริยธรรม
O39 : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40 : การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41 : การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O42 : มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 : การดำเนินการมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน