การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด