วันศุกร์, 31 มีนาคม 2566

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณบัตรและกระเช้าผลไม้ เพื่อแสดงความขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบ้านนายอิ่นแก้ว สมเสมอใจ ที่ได้ดำเนินการให้อาสาสมัครประจำหมู่บ้านมาร่วมคัดกรอง วัดไข้ ล้างเจลแอลกฮอล์หน้าโรงเรียน ร่วมกับครูเวรประจำวันและนักเรียนอาสามัคร

29 ส.ค. 2020
ป่าแดงหลวงหมู่ ๑๑ บ้านป่าแดงหมู่ ๕ และบ้านป่าซางงามหมู่ ๖ โดยการประสานการดำเนินงานของประธานอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน นายอิ่นแก้ว สมเสมอใจ ที่ได้ดำเนินการให้อาสาสมัครประจำหมู่บ้านมาร่วมคัดกรอง วัดไข้ ล้างเจลแอลกฮอล์หน้าโรงเรียน ร่วมกับครูเวรประจำวันและนักเรียนอาสามัครตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID๑๙)ของโรงเรียนบ้านป่าแดง………ภาพ/ครูสมเกียรติ ข่าว/ครูกรรณิการ์